Klantenservice - Algemene Voorwaarden

Klantenservice

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Weekend Warrior zijn vrijblijvend en Weekend Warrior behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

ART. 2 Bestellingen/communicatie
Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met Weekend Warrior, is Weekend Warrior niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Weekend Warrior.

ART. 3 Bezorgkosten/betaling
Voor bestellingen die bezorgd worden in Nederland wordt € 4,50 verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzending naar overige EU landen wordt € 11,90 in rekening gebracht. Betalen is mogelijk door middel van een overboeking, Visa, Master Card, mistercash en IDEAL. Na de ontvangst van uw betaling, wordt uw bestelling verstuurd.

ART. 4 Leveringstermijn
Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet voorradig is. In een dergelijk geval krijgt u daarvan bericht per email of telefoon en houdt Weekend Warrior uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht. Vooralsnog streeft Weekend Warrior er naar om binnen 24 uur (na ontvangst van uw betaling) uw bestelling te leveren. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Weekend Warrior gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

ART. 5 Overmacht
In geval Weekend Warrior door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Weekend Warrior niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Weekend Warrior kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 6 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Weekend Warrior verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

ART. 7 Reclames en aansprakelijkheid
De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht (8) dagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij Weekend Warrior te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

ART. 8 Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Weekend Warrior retourneren, conform de door Weekend Warrior verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Weekend Warrior dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Weekend Warrior alleen worden uitgesloten indien Weekend Warrior dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door Weekend Warrior tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Weekend Warrior geen invloed heeft;

ART. 9 Diversen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De betalings- en leveringsvoorwaarden kunt u ook opvragen bij:

Weekend Warrior
06 - 82 66 81 82
info@weekendwarrior.nl
www.weekendwarrior.nl


IBAN NL39ABNA0417772165
BIC ABNANL2A
KvK 58991298
BTW nr. NL096931334B01